Author Topic: เหล็กกัลวาไนซ์ไม่มีการขึ้นสนิม  (Read 983 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
เหล็กกัลวาไนซ์เป็นเหล็กที่ไม่ทำให้ขึ้นสนิมด้วยการเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นการปกป้องทั่วผิวชิ้นงานทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งการทาสีกันสนิมทำได้ยาก โดยเฉพาะซอกมุมที่เข้าถึงยากไม่ต้องเสียเวลาในการทาสีกันสนิม  สวยงาม ทนทานกว่าเดิม อายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี ในสภาพแวดล้อมทั่วไป การใช้กระแสไฟฟ้าทำได้โดยการทำให้เหล็กมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณโดยรอบ  ทำให้เหล็กนั้นไม่สูญเสียอิเลกตรอนเนื่องจากราคาไม่แพง อายุการใช้งานนานกว่าทุกชนิดของการเคลือบผิว และเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรม http://www.pgieasyhome.com/galvanizedsteel.html