Author Topic: พระพิฆเนศถขจัดสิ่งกีดขว้าง  (Read 1704 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 85
    • View Profile
พระพิฆเนศ เทพเจ้าที่สามารถขจัดสิ่งกีดขว้างหรืออุปสรรคทั้งปวงได้ ประทานความสำเร็จให้แก่บุคคลผู้ทำพิธีกรรมบูชาต่างๆ เป็นผู้มีปัญญามากที่สุดเลยก็ว่าได้ เป็นเทพที่มีสติปัญญาล้ำเลิศไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดจึงนั้นจึงไม่ทำให้แปลกใจเกี่ยวกับพระองค์ความศรัทธานั้นได้แพร่เข้ามาสู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว มีรูปประติมากรรมด้วย มหาวิทยาลัยก็มีพระพิฆเนศ มักจะเป็นเทพทีได้รับการบูชาก่อนการบูชาเทพองค์อื่นๆ เพื่อให้พิธีกรรมและงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากอุปสรรค ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุด มีความสำคัญอีกหลายประการที่ช่วยให้คนไทยนิยมนับถือกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต